ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ

 

(က) ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများအလိုက် သင်တန်းအစီအစဉ်များ၏ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
(ခ) သင်တန်းအစီအစဉ်တိုင်း၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအပေါ် အခြေပြုသော သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ခေတ်မီပြည့်စုံမှုနှင့် ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အစီအမံများရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
(ဂ) သင်တန်းအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက် အရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်များ ထူထောင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားပညာရေးအဆင့်အတန်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှု အကဲဖြတ်ကော်မတီဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ၏ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဆိုင်ရာ အရည်အသွေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေဂျင်စီများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အမျိုးသားပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှု အကဲဖြတ်ကော်မတီ၏ အရည်အသွေးမူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအောင်မြင်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် ပညာကျောင်းများမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(စ) ဆရာ/ ဆရာမများ သင်ကြားမှုစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) သင်တန်းအစီအစဉ်များအတွက် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ထူထောင်မှုတွင် အားပေးကူညီခြင်း၊
(ဇ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား လစဉ် ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

 

Category: