ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ

 

(က)  ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပစက်ရုံအလုပ်ရုံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ကော်မရှင်၏မူဝါဒများနှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာန နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများအား လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးနှင့်အညီ လေ့လာသုံးသပ်လျှက် ညှိနှိုင်းတင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ခ) အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
(ဂ)  ပြည်ပမှလာရောက်သော အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများဆိုင်ရာ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း နှင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းကိစ္စများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ ကော်မရှင်၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ၏ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်များ ရေးသားထုတ်ဝေခြင်း၊
(င) နှစ်ဘက်သဘောတူစာချုပ်များ၊ ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများရေးဆွဲခြင်းနှင့် အတည် ပြုချက်ရယူခြင်း၊
(စ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
   

 

Category: