ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

ကျောင်းသားရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

 

(က) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ၏ ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်များကို အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေနှင့် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်၏ မူများနှင့်အညီ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်အဖြစ် ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊
(ခ) ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ကျောင်းစည်းကမ်း၊ စာသင်ခန်းစည်းကမ်း၊ စာမေးပွဲ စည်းကမ်း၊ အဆောင်စည်းကမ်းများဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မူများချမှတ်ခြင်း၊ ကော်မတီမှတဆင့် ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
(ဂ) ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများလက်ခံခြင်း၊ ကျောင်းတက် ရပ်နားခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများရေးဆွဲပြုစုခြင်း၊
(ဃ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများဆိုင်ရာ စာမေးပွဲမေးခွန်းထုတ်ခြင်း၊ စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း၊ စာစစ်ခြင်း၊ အမှတ်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပ ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းညွှန်မှုများထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(င) အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးခြင်း၊ အမှတ်စာရင်းထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများရေးဆွဲခြင်း၊ ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက်ရယူ ခြင်း၊
(စ) ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဘာသာရပ်အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုများရေးဆွဲအတည်ပြု ခြင်း၊
(ဆ) ကျောင်းသားလက်တွေ့လုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ ဖြင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့ဆင်းခြင်း လမ်းညွှန်မှုများရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်း၊
(ဇ) လိုအပ်သော ကျောင်းသားလက်စွဲစာစောင်များ ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊
(ဈ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

 

Category: