ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

ဝန်ထမ်းရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

 

(က) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဝန်ထမ်း ရေးရာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံ များ အစုအဖွဲ့အလိုက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များရေးဆွဲပြုစုခြင်း၊
(ခ) ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်း စည်းကမ်းအရ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း၊ ဝန်ထမ်းပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ မူများပြုစုလျှက် ကော်မတီမှတဆင့် ကော်မရှင်၏အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
(ဂ) ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး အစီအမံများရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည် ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်မူများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကော်မတီမှတဆင့် ကော်မရှင် ၏ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
(ဃ) ကော်မတီ၏ အထောက်အကူပြုဌာန ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(င) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများအတွက် ဝန်ထမ်းရေးရာလက်စွဲစာစောင်များ ပြုစုထုတ်ဝေ ခြင်း၊
(စ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
   

 

Category: