ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

ကော်မတီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က) ကော်မတီသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များကို လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် လွတ်လပ်စွာရပ်တည်သော ကော်မတီတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ရန်၊
(ခ) ကော်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားသော သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရန်၊
(ဂ)  အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုများအား တည်ဆဲ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်၊ အခြေခံ မူများ၊ ကော်မရှင်၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဃ)  ကော်မတီသည် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများစုဖွဲ့ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် သီးခြားရပ်တည် ခြင်းတို့အတွက် မူရေးဆွဲ၍ ကော်မရှင်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(င)  တက္ကသိုလ်များစုဖွဲ့လိုကစုဖွဲ့ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းလိုကပေါင်းစည်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် သီးခြား ရပ်တည်လိုကရပ်တည်ခြင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာတမ်းများအရ ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးအတွက် ကော်မတီကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(စ) ကော်မတီသည် အဆင့်မြင့်ပညာပုဂ္ဂလိကကျောင်းများက သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတို့နှင့်အညီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ကော်မရှင်၏မူဝါဒနှင့်အညီ လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဆ)

အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ၏ အောက်ပါပညာရပ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်များကို ဆောင်ရွက် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ကော်မရှင်၏မူဝါဒများနှင့်အညီ ကော်မတီကဆောင်ရွက် ပေးရန်၊

  • ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပစက်ရုံအလုပ်ရုံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လေ့လာသုံးသပ် ဆောင်ရွက်ရန်၊
  • အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးအတွက် လေ့လာသုံးသပ်၍ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
(ဇ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများသည် ပညာရပ်ဌာန/ သုတေသနဌာနများအသစ် ဖွင့်လှစ် လိုပါက ကော်မရှင်၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့က ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ကော်မရှင်ကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်အညီဆောင်ရွက် ရန်၊
(ဈ) အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပညာရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ည) ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် ကျောင်းသားရေးရာကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်လာပါကညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပေးရန်၊
(ဋ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း များရေးဆွဲရေးအပါအဝင် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများဆိုင်ရာ လိုအပ်သော အထောက် အကူပြုစာအုပ်များကို ရေးသားပြုစုပေးရန်၊
(ဌ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေးအတွက် University Autonomy လမ်းညွှန်စာအုပ် ပြုစုရေးသားရန်၊
(ဍ) တက္ကသိုလ်အလိုက် ရေးဆွဲထားသော တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ် စာတမ်းများကို လေ့လာသုံးသပ်၍ ကော်မရှင်သို့သဘောထားမှတ်ချက်တင်ပြပေးရန်၊
(ဎ) ကော်မတီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် သင်ယူနိုင်သည့်စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ညှိနှိုင်းပေးရန်၊
(ဏ) တက္ကသိုလ်များတွင် စွမ်းရည်မြှင့်ထူးချွန်ဌာန (COE) တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုပါက လေ့လာ သုံးသပ်၍ ကော်မရှင်၏မူဝါဒနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(တ)  ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကျောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းကိစ္စများ အတွက် လေ့လာသုံးသပ်၍ ကော်မရှင်၏မူဝါဒနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်၊
(ထ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ၏ သင်ကြားရေးစွမ်းရည်၊ သုတေသနစွမ်းရည်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး စွမ်းရည်များ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေရေးအတွက် အကြံဉာဏ်များ ပေးရန်ရှိပါက ကော်မရှင်သို့တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဒ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေများ ရရှိနိုင်ရေး အတွက် ကော်မရှင်သို့ လိုအပ်ပါကအကြံဉာဏ်များပေးရန်၊
(ဓ) အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိသော အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ သည် ကော်မတီနှင့်ချိတ်ဆက်လာပါက ကော်မရှင်၏မူဝါဒနှင့်အညီ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(န) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ချောမောစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အကြံဉာဏ်များပေးရန်၊
(ပ) ကော်မတီသည် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်သို့ သုံးလတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံတင်ပြရန်၊